Capitolul I Definiții și reglementări legale

Art1.
Pescuitul este o activitate în urma căreia se capturează organisme acvatice vii din habitate naturale cu respectarea normelor și condițiilor cerute de legislația în vigoare și cu respectarea măsurilor de protejare și refacere a resurselor acvatice.
– Resursele acvatice sunt speciile de pești sau alte viețuitoare acvatice disponibile în habitatele acvatice naturale;
– Administrarea resurselor acvatice vii din apele naturale revine ANPA și asociațiilor delegate pentru administrarea acestei resurse pe o perioadă determinată de un contract repectiv către APS Aqua Crisius denumită Administrator delegat în continuare.
– Administratorul delegat de ANPA, va aplica măsuri pentru gestionare și exploatare durabilă a resurselor acvatice vii, pentru îmbunătățirea condițiilor naturale de habitat pentru ihtiofaună prin amenajări specifice (cascade podite, toplițe, substraturi pentru depunerea pontei etc).
– Administratorul delegat va asigura paza în zona de pescuit prin personal propriu și/sau în colaborare cu instituții de ordine publică în măsura în care aceasta se impune;

Art. 2. Pescuitul recreativ se face cu undița sau lanseta. Acest pescuit se face conform cu reglementările legale în vigoare și normele stabilite pentru zona de pescuit de către administratorul delegat. Regimul permiselor pentru pescuit este cel menționat în lege (ord. MADR 60/2017)

Art. 3. Personalul desemnat de către administratorul delegat instalează panouri vizibile pentru înștiințarea publicului cu privire la existența fondului de pescuit și a modalității în care se poate practica pescuitul recreativ. De asemenea marchează vizibil zonele speciale restricționate de la pescuit în vederea refacerii populației piscicole.

Art. 4 Fondul de pescuit aflat în administrare cuprinde sectoarele râului și alte ape menționate în contractul de delegare încheiat cu ANPA.

Capitolul II Practicarea pescuitului recreativ

Art. 5. Pescuitul se poate practica în baza unui permis de pescuit recreativ eliberat de ANPA și/sau de către administratorul delegat în condițiile legii. Permisele sunt nominale și netransmisibile. În baza reglementărilor în vigoare, pescarii membri ai altor asociații pot practica pescuitul recreațional în fondul de pescuit pe bază de reciprocitate (Art.2 alin.2 Ord. MADR 60/2017) cu condiția deținerii permisului de pescuit valabil și a respectării reglementărilor impuse de administratorul delegat.

Art 6. Pescuitul recreativ în zonele de pescuit recreativ atribuite administratorului delegat se poate practica de pe mal, din apă sau din barcă în zonele salmonicole, de pe mal și din barcă în zonele non-salmonicole, cu undița sau lanseta folosind în exclusivitate momeli artificiale în zonele salmonicole. Se admit cel mult 2 cârlige de pescuit, fără spin din fabrică în zonele salmonicole. Deținerea și folosirea minciogului este obligatorie. Detaliile referitoare la zonele și perioadele în care se practică pescuitul recreativ se afișează la loc vizibil și pe site-ul web al administratorului.
Alte măsuri:

6.1. Se vor impune anumite sectoare, în zonele salmonicole, după cum urmează:
a) ONLY FLY – unde va fi permis pescuitul doar cu muscă artificială, legată pe cârlige fără spin din fabrică (nu va fi permisă utilizarea cârligelor cu spin, chiar și în cazul eliminării spinului)
b) TROPHY – unde va fi permis pescuitul doar cu ghid
c) NO KILL – unde va fi interzisă reținerea sub orice formă a peștilor, iar pescuit va fi permis atât cu muscă artificială cu cârlige fără spin din fabrică cât și cu năluci având cârlig simplu fără spin
d) OPEN – unde va fi permis pescuitul atât cu muscă artificială cu cârlige fără spin din fabrică cât și cu năluci având cârlig simplu fără spin și reținerea unui anumit număr de capturi, de anumite dimensiuni minime, care vor fi trecute într-un carnet de capturi
6.2. Se vor impune anumite sectoare, în zonele non-salmonicole, după cum urmează:
a) CU ELIBERAREA CAPTURILOR – unde va fi permis pescuitul doar cu năluci artificiale, echipate cu cârlige fără spin și doar cu eliberarea capturilor
b) BOAT ONLY – unde va fi permis pescuitul doar din barcă
6.3. Administratorul delegat va putea modifica regulile de pescuit recreativ și sistemul de reținere al peștilor cu înștiințarea ANPA

Art 7. Perioadele de pescuit sunt stabilite ținând cont de perioadele de reproducere a speciilor astfel:
-păstrăv 1 aprilie-15 octombrie
-lipan 15 iunie – 31 decembrie
– ciprinide 1 ianuarie – 31 martie și 15 iunie-31 decembrie
Urmând ca perioadele de prohibiție să fie stabilite în funcție de specii, având intervale de timp prestabilite, nu anual, în funcție de monitorizările ulterioare.

Art. 8. Pescuitul poate fi practicat pe timp de zi de la răsăritul la apusul soarelui, în zonele salmonicole, iar în zonele non-salmonicole, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte

Art. 9. Dimensiunea minimă la care pot fi reținute exemplarele de pești vor fi stabilite în funcție de sectorul din cadrul zonelor de pescuit recreativ și se vor măsura de la vârful botului la baza înotătoarei caudale. Exemplarele sub dimensiune sau cele care aparțin speciilor protejate se vor elibera imediat la locul de capturare.

Art. 10. Numărul de pești care poate fi reținut se stabilește de către administratorul delegat și se aduce la cunoștința membrilor pescari la eliberarea permiselor și se afișează la loc vizibil la sediul administratorului și în zona de pescuit recreativ. Acest număr va ține cont de sectorul din cadrul zonei de pescuit recreativ. În perioada refacerii stocului de pești, pescuitul la unele specii va fi oprit, acest lucru fiind adus la cunoștința pescarilor.

Art. 11. Se interzic metodele de pescuit cu nădire, atractanți, momeli naturale de diverse tipuri, în zonele salmonicole.

Art 12. În zonele de pescuit pescarii pot fi solicitați să ofere informații asupra speciilor de pești sau asupra capturilor în scopul colectării de date suplimentare de către administratorul delegat.

Art. 13. Se va implementa un sistem cu carnet de capturi care va fi obligatoriu de utilizat de către toți pescarii în zona de pescuit recreativ.

Art. 14. Pescarii recreativi au obligația să se legitimeze, să prezinte carnetul de capturi și să permită verificarea bagajelor, hainelor, mijloacelor de transport sau oricăror altor obiecte/locuri la solicitarea reprezentanților administratorului delegat.

Art. 15. Pescarii recreativi sunt obligați să apeleze 112 sau reprezentanții administratorului delegat în cazul depistării unor acte de braconaj, agresiuni față de mediul înconjurător sau alte fapte care pun în pericol biodiversitatea și mediul acvatic.

Art. 16. Este interzisă reținerea peștilor care prezintă urme de înțepare/leziuni pe corp, altundeva decât în zona capului.

Art. 17. Este interzis pescuitul în zonă cu deșeuri. Fiecare pescar are obligația de a purta la el un sac gol de gunoi.

Capitolul III Răspunderi și sancțiuni

Art. 18. Nerespectarea prezentului regulament precum și a celorlalte reglementări în vigoare atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz, conform legislației în vigoare.

Art. 19. Constatarea faptelor de contravenție sau infracțiuni se face de către organele de urmărire penală, personalul propriu de pază și organele de ordine publică, conform legislației în vigoare.

Capitolul IV Precizări suplimentare

Art. 20. Prezentul regulament poate fi modificat și completat în funcție de modificările ce apar în diferite acte normative aferente domeniului pescuitului sau la propunerea membrilor comunității de pescari. Modificările se aduc la cunoștința membrilor pescari prin afișare la loc vizibil și pe pagina web a administratorului delegat.
Eventuale precizări suplimentare provenite din Contractul de utilizare a resurselor acvatice vii elaborat de ANPA, vor fi introduse în conținutul regulamentului.