Project Description

Nr. 5727 /15.03.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” descrise în caietul de sarcini, necesare APS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140, fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 31.222,18 lei fără TVA.

3. Codul CPV: 79311100-8, Servicii de elaborare de studii.

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinatare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achizitiei publice directe: Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descrise în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului: De la semnarea contractului de catre ambele parti pana la 31.07.2019.

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10. Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilor la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

12. Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari / asociati / administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi procedura de achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei partin din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta, subcontractarea totala nu este acceptata.

e) ofertantul trebuie sa aiba capacitatea tehnica si stiintifica de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie.

13. Oferta va conține:

A. scrisoare de inaintare a ofertei Formular nr 1: va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

B. Documente de calificare :

– informatii privind ofertantul Formularul nr 2

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului Caen-ului autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului.

– informatii generale privind angajaţii – formular nr. 3

– Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 3

– Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 4 sau model CV Europass.

– Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 5- daca este cazul.

– contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

– declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 6;

– Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr. 7

C. propunerea financiară

– va conține prețul total în lei fara Tva si cu Tva pentru prestarea serviciilor

– va contine detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata, inlcuzand toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei.

D. propunerea tehnică:

– va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii, etape de lucru pentru realizarea contractului relevante pentru prestarea serviciilor.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53”);
denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 22.03.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

15 Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 22.03.2019 ora 10.00.

Nota:

F Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 18.03.2019 ora 16:00

F Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359- 416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro

F Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 22.03.2019 Ora 12.00.

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF