Project Description

Nr. 7211/05.05.2023

Invitaţie de participare

 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii Servicii de constientizare si informare (realizare albume, zilele liliacului, si materiale de promovare) – editia 2023, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

Serviciile consta in urmatoarele:

 1. Materialele informative/educative/publicitare:

         500 buc. albume Valea Iadului FULL COLOR, A4, min 36 pagini full color , text&imagini artistice din arealul vizat;

         150 buc. Hanorace inscripționate;

         150 buc. Tricouri inscripționate;

         150 buc. Bandane inscripționate;

         150 buc. pixuri+carnetele inscripționate;

         150 buc. sacose inscriptionate;

 1. Evenimente:

        1 buc  „Ziua Liliacului Carpatin”  editia 2023.

 1. Beneficiar:APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, judeţul Bihor, telefon/fax 0359/416011.
 1. Valoarea estimată a achizitiei: 100.840,34 lei fără TVA.
 1. Codul CPV: 22462000-6 Materiale publicitare.
 1. Sursa de finanţare:fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile;

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
 1. Obiectul achizitiei directe: Servicii de constientizare si informare (realizare albume, zilele liliacului, si materiale de promovare) – editia 2023 pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53.

 

 1. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

 

 1. 8. Durata contractului: maxim 2 luni.
 1. Termen de prestare a serviciilor: de la data semnarii contractului de catre ambele parti si pana la finalizarea obligatiilor contractuale, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2023.
 1. Limba de redactare a ofertei: romana;

 

 1. Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

12.Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilor la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

 

13.Conditiile de participare

 1. a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
 2. b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager proiect, Drimbea Marcus Daniel -Responsabil achiziţii, Chirodea Moise Marius – membru in consiliul director.

 1. c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi procedura de

4) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei parti din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta,  subcontractarea totala nu este acceptata.

Precizam faptul ca, orice menţiune din cadrul prezentei documentatii referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie are caracter exceptional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către achizitor că este întotdeauna însoţită de menţiunea „sau echivalent”.

 

14.Oferta va conține:

 1. scrisoare de inaintare a ofertei (Formular nr. 1): va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.
 1. Documente de calificare:

– informatii privind ofertantul (Formularul nr. 2)

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului.

– Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 4- daca este cazul.

– contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

– declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 5;

– Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  6

 1. Propunerea financiară

– va conține prețul total în lei fara TVA si cu TVA pentru prestarea serviciilor. De asemenea, propunerea financiara va contine si pretul defalcat pe livrabile.

– la elaborarea ofertei, respectiv formarea pretului, ofertantul va tine cont de faptul ca, trebuie sa prevada toate costurile necesare in vederea prestarii serviciilor.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei – minimum 30 de zile.

 1. Propunerea tehnică:

– va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini,

 

 

 1. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achizitiei pentru care s-a depus oferta (Servicii de constientizare si informare (realizare albume, zilele liliacului, si materiale de promovare) – editia 2023);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.05.2022 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 1. Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzutdintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

 

 1. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 12.05.2022 ora 11.00.

 

Nota:

 • Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 09.05.2022 ora 16:00
 • Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359-416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro
 • Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
 1. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, în data de 12.05.2022 Ora 12.00.

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Drimbea Marcus Daniel

click aici pentru descarcarea Caiet de Sarcini in format PDF

click aici pentru descarcarea Formularelor in format DOC

click aici pentru descarcarea Invitatiei De Participare in format PDF