Project Description

Nr. 5813/12.04.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului de prestări servicii, având ca obiect ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate”, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142, fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 17.996,60 lei fără TVA

3. Codul CPV: 90600000-3 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe, analize;

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

6. Obiectul achizitiei publice directe: ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate” constând în igienizarea malurilor pâraielor Peţea şi Hidişel, al albiei Pârâului Peţea, în zăvoiul de luncă, respectiv în aria împrejmuită;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: până la 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii de achiziție directă: Togor Mihai-Andrei – Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – Responsabil achiziții, Vlaș Georgiana – Asistent manager.

9.4. Propunerea tehnică va conține:

– metodologia/organizarea concepută de prestator pentru îndeplinirea contractului;

– prezentarea duratei totale de timp a contractului.

9.5 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei cu și fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate”);
denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 19.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 19.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 19.04.2019 ora 12:00.

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF