Project Description

Nr. 5736/21.03.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de servicii privind achiziția serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție “CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE”, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142, fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 7.899,16 lei fără TVA, respectiv 1.692,56 euro fara TVA, la cursul INFOREURO din luna noiembrie 2018, unde 1 euro = 4,6670 lei.

3. Codul CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achizitiei publice directe: „Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE” conform cerințelor descrise în tema de proiectare;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: 15 zile de la data data intrarii in vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii competitive: Dumitraș Gheorghe Sorin – Vicepreședinte APS AQUA CRISIUS, Togor Mihai-Andrei – Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – responsabil achiziții.

9.3.Certificat constatator/Certificat de înregistrare in original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, sau echivalent;

9.4. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Tema de proiectare, în acest scop propunerea tehnică va conține:

– descrierea detaliata a planului conceput pentru realizarea fiecărei etape ce trebuie parcurse în vederea elaborării documentației în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publicere, inclusiv a documentației tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor ce se impun, prin raportare la cerințele Temei de proiectare.

– Precizarea în cadrul propunerii tehnice a duratei de elaborare a documentației care va fi de maxim 15 zile.

9.5 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea – Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de elaborare studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiție: CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE”);

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 01.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 01.04.2019 ora 12:00.

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF