Specii protejate ROSCI0068 Diosig

ROSCI0068 Diosig

Tipuri de habitate:

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition,

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, la cel  montan până la cel alpin,

1530* Mlaştini şi stepe sărăturate panonice,

Citeşte mai departe...

Regulament ROSCI0068 Diosig

Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig

Art. 1. Situl de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.Scopulinstituirii sitului ROSCI0068 este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice, menţinerea unei interacţiuni armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi speciilor, promovarea păstrării folosinţei tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale,  posibilităţi de recreere sau turism durabil, încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale.

Citeşte mai departe...