STUDIU PLANTE INVAZIVE

Nr. 6351/19.02.2020

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea achiziționarii a 10 camere de supraveghere cu senzori de miscare pentru monitorizarea zonelor potejate descrise în caietul de sarcini, necesare APS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul înlocalitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei:15,611.09leifără TVA.

 

3. Codul CPV: 35125300-2 - Camere video de securitate (Rev. 2)

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: Achiziționarea a 10 camere de supraveghere cu senzori de miscare pentru monitorizarea zonelor potejate pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53 descrise în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de furnizare;

8. Durata contractului: De la semnarea contractului de catre ambele parti pana la 30.10.2020.

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare-primire, punere în funcțiune și receptie a produselor furnizate la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta produselor furnizate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

 

12.Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal înregistrat si să aiba dreptul de a furniza produsele prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interesecu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei - Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceea si procedura de  achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei parti din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta,  subcontractarea totala nu este acceptata.

13.Oferta va conține:

A. scrisoare de inaintare a ofertei (Formular nr. 1): va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

 

B. Documente de calificare:

- informatii privind ofertantul (Formularul nr. 2)

- certificat constatator emis de ONRC din care sa rezultea sociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului CAEN autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului).

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 4 - daca este cazul.

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratie de impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 5;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie - Formular nr. 6.

 

C. Propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fara TVA si cu TVA pentru produsele furnizate

- va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei – minimum 30 de zile.

 

D. Propunerea tehnică:

- va oferi specificațiile tehnice ale produselor astfel încât să se poată urmări corespondența cu caietul de sarcini.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuiesa fie marcat cu:

 1. Denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Achiziționarea a 10 camere de supraveghere cu senzori de miscare pentru monitorizarea zonelor potejate pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.02.2020 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de funrizare se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cuprivire la rezultatul procedurii.

16.Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 25.02.2020 ora 10.00.

Nota:

F    Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 21.02.2020 ora 16:00

F    Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F    Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, în data de 25.02.2020 Ora 12.00.

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

TogorMihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabilachiziţii

VonicaIoan-Ovidiu

 

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE Servicii de întocmire „Studiu de plantare”

Nr. 6281/19.12.2019

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de întocmire „Studiu de plantare”

în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: Consulting Forest Royal SRL, cu sediul în Muncipiul Oradea, Strada Episcop Bemer Laszlo, nr. 5, jud. Bihor

Prețul contractului: 45.999,2 fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.12.2019

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

STUDIU DE PLANTARE

Nr. 6245/27.11. 2019

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de intocmire „Studiu de plantare” descrise în caietul de sarcini, necesare APS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar:APS AQUA CRISIUS cu sediul înlocalitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei: 46.833,28 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

 

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de intocmire „Studiu de plantare” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descrise în caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului: Valabilitatea contractului va fi de 12 luni, iar termenul de prestarea a serviciilor va fi de 4 luni și curge de la semnarea contractului de catre ambele parti.

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

 

11. Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilorla care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

 

12. Conditiile de participare

a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interesecu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi procedura de achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei parti din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta, subcontractarea totala nu este acceptata.

e) ofertantul trebuie sa aiba capacitatea tehnica si stiintifica de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie.

13.Oferta va conține:

A. scrisoare de inaintare a ofertei (Formular nr. 1): va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

 

B.Documente de calificare:

- informatii privind ofertantul (Formularul nr. 2)

- certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului CAEN autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului).

- informatii generale privind angajaţii – formular nr. 3

- Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 3

- Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 4 sau model CV Europass.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 5 - daca este cazul.

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratie de impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 6;

-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  7

 

C. Propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fara TVA si cu TVA pentru prestarea serviciilor

- va contine detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului orar/expert/nr.ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata, inlcuzand toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

- va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei – minimum 30 de zile.

 

D. Propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii, etape de lucru pentru realizarea contractului relevante pentru prestarea serviciilor.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuiesa fie marcatcu:

 1. Denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (serviciilor de intocmire „Studiu de plantare” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 04.12.2019, ORA 11:00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasamentîn ordine crescătoare aprețurilor, urmândca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 04.12.2019 ora 10:00

Nota:

F    Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 29.11.2019 ora 14:00

F    Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F    Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 04.12.2019, Ora 11:00

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

TogorMihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Anunt atribuire studiu plante

Nr. 6167/17.10.2019

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control”

în cadrul proiectului ROHU 53 “Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL, cu sediul în Muncipiul Brasov, Strada Molidului, nr. 37, bloc B45, ap. 19, jud. Brasov

Prețul contractului: 31.219,00 fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 16.10.2019

Persoana de contact: Togor Mihai Andrei, Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control

 

Nr. 6137/03.10.2019

 

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea prestarii serviciilor de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control”descrise în caietul de sarcini, necesareAPS AQUA CRISIUS pentru desfăşurarea activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

 

1. Beneficiar:APS AQUA CRISIUS cu sediul înlocalitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 140,  fax 0359/416011.

 

2. Valoarea estimată a achizitiei:31.222,18 lei fără TVA.

 

3. Codul CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev. 2)

 

4. Sursa de finanţare:fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

6. Obiectul achizitiei publice directe:Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53” descriseîn caietul de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestari servicii;

8. Durata contractului:De la semnarea contractului de catre ambele parti pana la 28.02.2020.

 

9. Limba de redactare a ofertei: romana;

10.  Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

11.Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a serviciilorla care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta serviciilor prestate se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

 

12.Conditiile de participare

a)Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita  orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei-Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Totoi Carmen-Lorena în calitate de personal implicat.

c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceeasi procedura de  achizitie.

d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei parti din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta,  subcontractarea totala nu este acceptata.

e) ofertantul trebuie sa aiba capacitatea tehnica si stiintifica de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie.

13.Oferta va conține:

A. scrisoare de inaintare a ofertei (Formular nr. 1): va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

 

B. Documente de calificare:

- informatii privind ofertantul (Formularul nr. 2)

-certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului CAEN autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului).

- informatii generale privind angajaţii – formular nr. 3

- Declaratie privind personalul implicat in realizarea contractului si rolul alocat acestora. Anexa la formular nr. 3

- Curriculum vitae pentru persoanele implicate in realizarea contractului – formular nr. 4 sau model CV Europass.

- Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 5- daca este cazul.

- contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratiede impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.

- declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 6;

- Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr.  7

 

C. Propunerea financiară

- va conține prețul total în lei fara TVA si cu TVApentru prestarea serviciilor

-va contine detalierea modului de formare a pretului prin evidentierea tarifului orar/expert/nr. ore estimate din care rezulta valoarea totala ofertata, inlcuzand toate costurile care le va genera realizarea contractului pentru prestator.

-va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei – minimum 30 de zile.

 

D. Propunerea tehnică:

- va detalia prestarea serviciilor pentru a dovedi respectarea conditiilor de participare si a cerintelor din caietul de sarcini, inclusiv descrierea modului de lucru, fluxuri de documente/informatii, etape de lucru pentru realizarea contractului relevante pentru prestarea serviciilor.

14. Modul de întocmire si depunere a ofertei

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta (Servicii de intocmire „Studiu privind plantele invazive si problematice si elaborarea unor masuri de prevenire si control” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 11.10.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

 

15. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzutdintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

16. Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 11.10.2019 ora 10.00.

Nota:

F    Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 08.10.2019 ora 16:00

F    Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359-416011, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F    Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

16. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în data de 11.10.2019 Ora 12.00.

 

Cu stima,

APS AQUA CRISIUS

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Intocmit,

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

 

 

 

 

 

 

 

 

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

CAMPANIE DE CURĂȚARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE

Nr. 5813/12.04.2019

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună ofertă în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului de prestări servicii, având ca obiect ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate”, în cadrul proiectului ROHU 29 ”Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, selected under Interreg V-A Romania-Hungary

 

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0752 270 142,  fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 17.996,60 lei fără TVA

3. Codul CPV: 90600000-3 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe, analize;

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

6. Obiectul achizitiei publice directe: ”Campanie de curățare a ariei naturale protejate” constând în igienizarea malurilor pâraielor Peţea şi Hidişel, al albiei Pârâului Peţea, în zăvoiul de luncă, respectiv în aria împrejmuită;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii;

8. Durata contractului: până la 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

9. Oferta va conține:

9.1.Scrisoare de înaintare, conform model anexat la Secțiunea  - Formulare și modele;

9.2.Declarație privind neîncadrarea in prevederile art.14-15 din O.U.G. nr. 66/2011, conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele;

Notă: Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii de achiziție directă: Togor Mihai-Andrei - Manager Proiect; Vonica Ioan-Ovidiu – Responsabil achiziții, Vlaș Georgiana – Asistent manager.

9.4. Propunerea tehnică va conține:

- metodologia/organizarea concepută de prestator pentru îndeplinirea contractului;

- prezentarea duratei totale de timp a contractului.

9.5 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA, prezentat în Formularul de ofertă completat conform model anexat la Secțiunea - Formulare și modele.

Nota:

F NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta („Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate”);
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 19.04.2019 ORA 12.00

Plicului exterior i se vor atașa într-o folie de plastic transparentă, documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

11 Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12 Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 19.04.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 1, în 19.04.2019 ora 12:00.

 

Manager proiect

Togor Mihai-Andrei

 

Responsabil achiziţii

Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ”SERVICII DE REALIZARE A UNEI ”CAMPANII DE CURĂȚARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE”

Nr. 5837/19.04.2019

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

Servicii de realizare a unei ”Campanii de curățare a ariei naturale protejate

în cadrul proiectului "Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area", finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

 

 

Achizitor: ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI  AQUA CRISIUS

Ofertant câștigător: SC CREFELD SRL, cu sediul în Rontău, nr. 49, jud. Bihor

Prețul contractului: 17.700,00 lei fără TVA

Procedura aplicată: cumpărare directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 19.04.2019

Persoana de contact:

Togor Mihai Andrei

Manager proiect

Tel./fax: 0359 416 011

e-mail: contact@aquacrisius.ro

click aici pentru descarcarea Documentatiei in format PDF