ROSCI 0049 Crisul Negru

Legături cu alt sit Natura2000: Câmpia Crişului Alb
Suprafaţa: 850 hectare. Lungimea medie: 106 km
Tipuri de habitate prezente în sit: zăvoaie cu Salix Alba (salcie) şi Populus Alba
Specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

Citeşte mai departe...

Specii protejate in situl ROSCI0049 Cris Negru

49 . Crişul Negru

Tipu r i d e h a b i t a t e : 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

Specii de peşti:1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Mreana vânătă/Moioagă); 1149 - Cobitis

taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 – Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţa); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)
Spec i i d e n e v e r t e b r a t e : 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)

Subcategorii