Project Description

Nr. 6828 / 07.10.2021

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta in vederea furnizarii a 89.700 puieti forestieri din care: 41.730 buc. fag, 21.190 buc. brad, 9.360 buc. molid, 8.970 buc. paltin de munte, 8.450 buc. anini, salcie capreasca, descrisi în studiu de plantare si necesari pentru APS AQUA CRISIUS in vederea desfăşurarii activităţilor de implementare a proiectului ROHU-53 avand titlul ”Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor – Hajdú-Bihar counties”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020.

1. Beneficiar: APS AQUA CRISIUS cu sediul în localitatea Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 15, judeţul Bihor,telefon/fax 0359/416011.

2. Valoarea estimată a achizitiei: 350.078,75 lei fără TVA.

3. Coduri CPV: 03450000-9 – Produse de pepiniera (Rev.2)

4. Sursa de finanţare: fonduri europene nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020 si bugetul propriu al APS AQUA CRISIUS pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achizitiei: Furnizare 89.700 puieti forestieri din care: 41.730 buc. fag, 21.190 buc. brad, 9.360 buc. molid, 8.970 buc. paltin de munte, 8.450 buc. anini, salcie capreasca pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU53 descrisi în studiul de plantare, atasat la prezenta documentatie;

7. Modul de finalizare a procedurii: încheierea unui contract de furnizare produse;

8. Durata contractului: este de 6 luni, dar nu mai tarziu de 30.04.2022.

9. Executia contractului: se va realiza de la emiterea ordinului de furnizare pana cel tarziu la data 30.04.2022.

10. Limba de redactare a ofertei: romana;

11.Pretul va fi exprimat in moneda in care se va incheia contractul adica moneda RON.

12.Facturarea se va face pe baza de proces verbal de predare primire si receptie a produselor furnizare la care se va anexa detalierea financiara a facturii, iar plata aferenta produselor furnizare se va realiza in maxim 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor.

13.Conditii de livrare:

– puietii ofertati trebuie sa provina din pepiniere autorizate, iar la momentul livrarii se va prezenta certificatul de provenienta si certificatul fitosanitar.
-intreaga cantitate de puieti se va livra in functie de oportunitatea si la solicitarea achizitorului.

14.Conditiile de participare
a) Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) ofertantul trebuie sa nu se afle in situatii de conflict de interese cu achizitorul pentru evita orice situaţie în care persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si personalul achizitorului care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Conflictul de interese va fi analizat si subcontractantilor in cazul in care acestia sunt nominalizati in oferta depusa.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si a celor implicate in procesul de evaluare si selectie sunt: Togor Mihai-Andrei – Manager de proiect, Vonica Ioan-Ovidiu-Responsabil achiziţii, Drimbea Marcus Daniel în calitate de personal implicat.
c) Nu se accepta oferte depuse de entitati juridice care au actionari/asociati/ administratori comuni cu ai altor ofertanti si/sau subcontractanti entitati juridice participante la aceea si procedura de achizitie.
d) Ofertantul va declara subcontractantii in cazul in care se doreste subcontractarea unei parti din contract ofertantul va prezenta in detaliu care este partea din contract pe care o va subcontracta, subcontractarea totala nu este acceptata.

15.Oferta va conține:
A. scrisoare de inaintare a ofertei (Formular nr. 1): va permite identificarea procedurii la care participa ofertantul si datele sale de identificare.

B. Documente de calificare:
– informatii privind ofertantul (Formularul nr. 2)
– certificat constantator emis de ONRC din care sa rezulte asociatii sau actionarii si administratorul/ii ofertantului, si codul CAEN autorizat in domeniul contractului, sau certificat unic de inregistrare pentru dovada codului CAEN autorizat in domeniul contractului (in cazul in care Codul CAEN aferent contractului este codul CAEN principal al ofertantului).
– Declaraţie privind lista subcontractorilor si partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia Formular nr. 4 – daca este cazul.
– contract de subcontractare, declaratie privind lista conflictului de interese, declaratie de impartialitate pentru subcontractant in cazul in care se nominalizeaza subcontractanti in procedura.
– declaraţie privind evitarea conflictului de interese Formular nr. 5;
-Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă prin care ofertantul confirma ca nu are legaturi cu alte firme ofertante la aceeasi procedura de achizitie Formular nr. 6
C. Oferta
– va contine mentiunea privind termenul de valabilitate a ofertei – minimum 30 de zile.
– se va respecta modelul de oferta atasat (Formular nr. 7) care cuprinde mentiunea: la elaborarea ofertei am tinut cont de informatiile prevazute in studiul de plantare.
– la intocmirea ofertei se va tine cont de costurile privind transportul puietilor. Nu se vor oferta separat costurile aferente transportului.

16. Modul de întocmire si depunere a ofertei
Documentele de calificare si oferta se întocmesc într-un exemplar (original).
Toate documentele se vor numerota pe coltul dreapta sus a paginii, se vor insusi prin semnatura reprezentantului legal al ofertantului si se vor opisa.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1.Denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta (“Furnizare 89.700 puieti forestieri din care: 41.730 buc. fag, 21.190 buc. brad, 9.360 buc. molid, 8.970 buc. paltin de munte, 8.450 buc. anini, salcie capreasca” pentru Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius in cadrul ROHU-53”);
2.denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
3.precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.10.2021 ORA 12.00
Plicului exterior i se va atașa într-o folie de plastic transparentă, continand documentele care însoțesc oferta, respectiv Scrisoarea de înaintare.

17. Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.
În scopul atribuirii contractului de furnizare se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare. Toti ofertantii participanti vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii.

18.Oferta se va depune la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, până la data limită de 21.10.2021 ora 11.00.

Nota:
Termenul limita pentru solicitare a informatiilor suplimentare si/sau a clarificarilor este 14.10.2021 ora 16:00
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0359-416011, e-mail: contact@aquacrisius.ro
Nu se accepta oferte intârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

19. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, Mihai Eminescu nr. 15, în data de 21.10.2021 Ora 12.00.

Cu stima,
APS AQUA CRISIUS
Manager proiect
Togor Mihai-Andrei

Intocmit,
Responsabil achiziţii
Vonica Ioan-Ovidiu

click aici pentru descarcarea Studiul De Plantare in format PDF

click aici pentru descarcarea Formularelor in format DOC

click aici pentru descarcarea Invitatiei De Participare in format PDF